/Files/images/Виписка з держ.реєстру 2 (2).jpg /Files/images/Виписка з держ.реєстру 2 (1).jpg

/Files/images/img145.jpg

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» (далі - заклад) є багатопрофільним позашкільним навчальним закладом, який здійснює навчання і виховання учнівської молоді у позаурочний та позанавчальний час.

1.2. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, відділу освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради, рішеннями Чаплинської селищної ради та цим Статутом.

1.3. Засновником закладу є Чаплинська селищна рада Херсонської області.

1.4. Засновником за поданням керівника можуть створюватися структурні підрозділи закладу – філії за територіальним принципом.

1.5. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний код, рахунки в банківських установах

1.6. Заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.7. Повна назва закладу: Комунальний заклад «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва».

1.8. Скорочена назва закладу: Будинок творчості.

1.9. Юридична адреса закладу: 75200, Україна, Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Корольова, буд. 18.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

2.1. Основною метою є розвиток інтересів вихованців, надання їм знань, практичних умінь та навичок, задоволення потреб у професійній орієнтації, виховання творчої особистості дітей і підлітків, створення сприятливих умов та ефективного механізму розвитку інтелектуального та духовного потенціалу, особистісних здібностей та нахилів, задоволення освітніх потреб та державної підтримки талановитої та обдарованої молоді в галузі дитячої та юнацької творчості.

2.2. Основними завданнями закладу є:

1) надання позашкільної освіти і виховання учнівської молоді, спрямування діяльності педагогічного колективу на формування світоглядної та національної свідомості учнів, здобуття ними навичок та вмінь за інтересами та освітньо – культурними потребами;

2) виявлення потреб, інтересів, запитів учнівської молоді в допрофесійній освіті і їх задоволення, створення умов для творчої самореалізації та розвитку творчих здібностей;

3) всебічне сприяння прогресивним формам навчання в галузі художньої, образотворчої, естетичної, технічної творчості учнівської молоді;

4) створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб вихованців і слухачів у творчій самореалізації;

5) пошук, розвиток та підтримка здібних та обдарованих дітей;

6) здійснення інформаційно–методичної та організаційно-масової роботи;

7) вивчення та впровадження кращого досвіду національної практики позашкільної освіти, пошук та впровадження якісно нових форм, методів, засобів навчання та виховання;

8) виховання у гуртківців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

9) виховання у гуртківців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народностей;

10) профілактика бездоглядності і правопорушень;

11) формування здорового способу життя вихованців та слухачів;

12) організація, підготовка та проведення районних масових заходів з дитячої та юнацької творчості, туристсько-краєзнавчої роботи, надання практичної допомоги педагогічним працівникам шкіл району за напрямками позашкільної роботи.

2.3. Основними напрямками роботи є:

- художньо-естетичний;

- туристсько-краєзнавчий;

- еколого-натуралістичний;

- дослідницько-експериментальний;

- фізкультурно-спортивний або спортивний;

- військово-патріотичний;

- бібліотечно-бібіліографічний;

- соціально-реабілітаційний;

- гуманітарний;

- науково-технічний;

- оздоровчий;

- декоративно-прикладний.

За погодженням із Засновником у закладі можуть створюватися інші напрямки.

2.4. Заклад працює за річним планом роботи, погодженим з відділом освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради.

2.5. Навчально – виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними програмами, затвердженими центральними органами виконавчої влади, а також за програмами, затвердженими відділом освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради та навчальними планами гурткової роботи. Оцінку відповідності планів гурткової роботи до типових програм, основних завдань державних документів про позашкільну освіту, напрямків та програм перспективного розвитку і вдосконалення навчально – виховного процесу Будинку творчості дає методична рада закладу.

2.6. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або гуртках. Залежно від специфіки діяльності гуртка навчання може проводитися від одного місяця до кількох років.

2.7. Експериментальні та авторські навчальні програми складаються з урахуванням типових навчальних програм (при їх наявності) і класифікуються:

- за змістом навчальної роботи – профільні, багатопрофільні, інтегровані, комплексні, модульні;

- за формою реалізації – стаціонарні, заочні, очно–заочні, масові;

- за функціональним призначенням – освітні, навчальні, дозвіллєві, професійні;

- за орієнтиром – групові, індивідуальні;

- за терміном реалізації – однорічні, дворічні, багаторічні і інші.

2.8. Навчальна програма набуває статусу експериментальної або авторської за умови відповідності наступним вимогам:

- органічна єдність;

- використання форм та методів, наявність практичних завдань, які стимулюють розвиток творчої особистості, спрямовані на індивідуалізацію навчання;

- новизна та оригінальність ідей, їх актуальність, перспективність;

- послідовність, логічність, аргументованість і системність, розкриття авторської концепції;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, рівня їх готовності до сприйняття змісту навчального матеріалу.

Індивідуальне навчання в закладі проводиться відповідно до порядку затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.9. Середня наповнюваність гуртків (груп) в закладі становить 10–15 вихованців.

Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Наповнюваність окремих гуртків, груп встановлюється директором закладу залежно від їхнього профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально – виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців.

2.10. Прийом дітей до закладу може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп) за їх бажанням і за згодою батьків, або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом. Для зарахування дітей до спортивно – хореографічних гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять.

Для навчання в гуртках зараховуються вихованці віком від 5 до 18 років.

2.11. Навчально–виховний процес в закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх вікових, психофізіологічних особливостей, стану здоров’я) з використанням організаційних форм роботи: гурткові, індивідуальні, ігротеки, консультації, курси, змагання, навчально – тренувальні, екскурсії, практичні роботи в лабораторіях, майстернях та інші за умови їх дидактичної і педагогічної доцільності, орієнтації на отримання максимально можливого позитивного результату в навчанні та вихованні учнів і молоді.

2.12. Навчальний рік у закладі починається з 01 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня. Двотижневий період комплектування груп, підготовки матеріальної та технічної бази, навчальних приміщень вважається робочим часом керівника гуртка. У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад може працювати за окремим планом та графіком, затвердженим директором.

Адміністрація, педагогічний колектив та обслуговуючий персонал закладу створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

2.13. Тривалість однієї академічної години визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців і слухачів:

- віком від 5 до 6 років – 30 хвилин, тривалість занять на тиждень 1 – 2 академічні години;

- віком від 6 до 7 років – 35 хвилин, тривалість занять на тиждень 1 – 2 академічні години;

- середнього і старшого віку – 45 хвилин, тривалість занять на тиждень: початкового рівня – 4 години, основного рівня – 6 годин; вищого рівня – 6 – 12 годин.

В залежності від специфіки гуртка навчально – тренувальні заняття можуть проводитися із більшою кількістю годин, але не більше передбачених на тиждень.

Короткі перерви між заняттями (5-10-15 хв.) є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи закладу.

2.14. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання закладу класифікуються за трьома рівнями:

- початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

- основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних та обдарованих вихованців, які головною своєю метою ставлять глибоке вивчення програмового матеріалу, залучення їх до науково – дослідницької, експериментальної, винахідницької діяльності в секціях наукового товариства територіального відділення Малої академії наук України.

Крім зазначених, директор закладу, за поданням методичної ради, може установлювати інші рівні в залежності від специфіки роботи гуртка, групи, творчого об’єднання (робота з дітьми – інвалідами, педагогічно – занедбаними, дітьми, які відстають у розумовому розвитку та інші).

Відповідно до рівня класифікації визначаються тема і перспективи діяльності гуртків, груп, їх чисельний склад, обирається програма.

2.15. Заклад може організувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, навчально – виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.16. Заклад може організувати проведення на своїй навчально – виховній базі навчальну та педагогічну практику учнів і студентів загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів та нахилів вихованців і слухачів, підтримки їх професійних навичок, заклад, за умови дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій, окремих громадян на виготовлення продукції (виконання робіт) на договірних госпрозрахункових засадах.

2.17. Заклад проводить інформаційно–методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

У закладі можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямками діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють учасників навчально–виховного процесу певного професійного спрямування.

Методичні об’єднання створюються у закладі для координації науково – методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями позашкільної освіти за різними напрямами.

Відділи створюються у закладі за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

Відділення створюється у закладі за видами гуртків або за напрямами позашкільної освіти.

2.18. Заклад, з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців і слухачів, проводить організаційно – масову роботу у формі конкурсів, концертів, змагань, виставок, походів, навчально – тренувальних зборів та в інших формах.

2.19. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально – виховного процесу в закладі є:

- вихованці, учні і слухачі;

- директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, методист, завідувачі відділами, культорганізатор;

- педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально – виховного процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально – виховному процесі.

3.2.Вихованці, слухачі закладу мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір виду діяльності;

- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях закладу;

- відвідування гуртків, не залежно від їх основного розкладу;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально – виробничою, науковою, матеріально – технічною, культурно – спортивною та оздоровчою базою;

- участь у різних видах навчальної та науково–практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- представлення в органах учнівського самоврядування закладу;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь–яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дії педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Вихованці, учні і слухачі закладу зобов’язані:

- оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально–етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової, громадської та благодійної діяльності закладу;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу.

3.4. Педагогічні працівники закладу мають право на:

- внесення керівництву закладу та органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально–виховного процесу;

- подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозиції про моральне та матеріальне заохочення вихованців, слухачів;

- застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку та Статуту;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування будинку творчості, в заходах, пов’язаних з організацією навчально–виховної роботи;

- проведення в установленому порядку дослідно–експериментальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічно – обгрунтованих методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.5.Педагогічні працівники зобов’язані:

- сумлінно виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, відповідно до їх задатків та запитів, а також збереження здоров’я;

- визначати мету, конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, знання, вміння та навички, які отримають внаслідок навчання вихованці закладу;

- обирати адекватні і педагогічно - обгрунтовані засоби реалізації поставлених завдань, цільових програм навчання та виховання;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально–етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально – виховного процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь – яких форм фізичного, психічного насильства;

- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали обліку роботи, плани роботи, тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки;

- дотримуватися вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

- в обов’язковому порядку брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

- виконувати накази та розпорядження керівника закладу, органів державного управління.

3.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

3.7. Обсяг педагогічного навантаження у закладі визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються навчальним планом у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів закладу з додержанням законодавства про працю.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.8. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації один раз на п’ять років, відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

3.9. Батьки вихованців, слухачів та особи, які їх замінюють мають право:

- обирати і бути обраними до батьківського комітету закладу;

- звертатися до відділу освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради, керівника закладу з питань, навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально–виховного процесу та зміцнення матеріально–технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління закладом здійснюють Чаплинська селищна рада та відповідно до повноважень відділ освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради.

4.2. Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор, який призначається та звільняється з посади головою Чаплинської селищної ради.

Заступник директора, педагогічні працівники та інші працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад директором закладу.

4.3. На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Директор закладу:

1) здійснює керівництво колективом, забезпечує добір кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівника;

2) організовує навчально–виховний процес;

3) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців і слухачів;

4) створює належні умови для здобуття вихованцями та слухачами позашкільної освіти;

5) забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці;

6) розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

7) організовує виконання кошторису доходів і видатків, укладає угоди з юридичними та фізичними особами в установленому порядку, відкриває рахунки в установах банків або в органах Державного казначейства;

8) встановлює надбавки, доплати, премії, та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

9) представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

10) дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно–освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально–виховному процесі;

11) забезпечує право вихованців і слухачів на захист від будь–яких форм фізичного або психічного насильства;

12) видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

13) застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

14) затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

Директор закладу є головою педагогічної ради – постійно–діючого колегіального органу управління закладом.

4.4. Педагогічна рада закладу:

1). розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно – масової, інформаційно – методичної роботи закладу, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питань дотримання санітарно–гігієнічних вимог, забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці;

2). розробляє пропозиції щодо поліпшення закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

3). визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально–виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

4). створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;

5). порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників, тощо.

4.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше, ніж два рази на рік.

4.6. Органом громадського самоврядування є загальні збори колективу. Рішення приймаються більшістю голосів.

Загальні збори:

- обирають раду закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора про забезпечення керівництвом закладу, розглядають в межах своїх повноважень питання навчально–виховної, методичної, фінансово–господарської діяльності;

- затверджують основні напрямки вдосконалення діяльності закладу, розглядають інші питання навчально–виховного процесу.

4.7. У період між загальними зборами діє Рада закладу, діяльність якої регулюється Статутом закладу. До ради входять представники навчально–виховного процесу, які обираються загальними зборами, а також представники громадськості та інші.

4.8. Рада закладу:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– затверджує режим роботи закладу;

– підтримує ініціативи щодо удосконалення систем навчання та виховання, заохочення творчих пошуків роботи педагогів;

– вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних працівників закладу;

– розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально–виховного процесу з питань роботи закладу і приймає відповідні рішення;

– контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних коштів закладу;

– погоджує умови оренди приміщень, обладнання;

– розробляє заходи по удосконаленню умов праці і відпочинку та сприяє їх реалізації;

– виходить з пропозиціями щодо зміцнення матеріально–технічної бази, ремонту приміщень, обладнання, створення належних санітарно–гігієнічних умов;

– організовує суспільно–громадську діяльність колективу закладу;

– розробляє заходи щодо забезпечення роботи будинку творчості у зимовий період, економії енергоносіїв та інше, контролює їх виконання.

4.9. В закладі за рішенням загальних зборів або Ради закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, тощо.

4,10. Піклувальна рада обирається батьківськими зборами і вживає заходів щодо зміцнення матеріально–технічної, навчально–методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально–виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників і діє відповідно до положення.

V. МАЙНО ЗАКЛАДУ

5.1. Майно закладу складається з основних фондів та матеріальних цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі.

5.2. Майно закладу належить до комунальної власності територіальної громади Чаплинської селищної ради (об’єднаної), власником якого є Чаплинська селищна рада Херсонської області, та перебуває в оперативному управлінні закладу.

5.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу, внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

VІ. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету Чаплинської селищної ради, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

6.2. Додатковими джерелами фінансування закладу є:

- кошти отримані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані Будинком творчості на замовлення установ, підприємств, громадян, реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток закладу;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.

6.3. Бюджетне фінансування закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладі додаткових джерел фінансування.

Не використані в поточному році позабюджетні кошти не можуть бути вилучені.

6.4. Заклад має право:

- користуватися, самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

- користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій розташовані його будівлі;

- розвивати власну матеріальну базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту закладу.

6.5. Для проведення навчально–виховної, навчально–тренувальної та спортивної роботи закладу надаються в користування (оренду) спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.6. Матеріально–технічна база закладу включає споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

6.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно – правовими актами.

6.8. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом;

6.9. Доходи або їх частини, отримані у результаті діяльності, не розподіляються (або не можуть розподілятися) серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1. Заклад відповідно до законодавства має право:

- укладати угоди і договори про співробітництво у встановленому законодавством порядку;

- встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території країни так і за її межами;

- проводити спільні заходи.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Чаплинська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради, Херсонський державний будинок художньої творчості.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років, у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає засновник.

9.2. Майно закладу може вилучатися власником лише за умов подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від реалізації на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.

9.3. При ліквідації або реорганізації закладу вихованцям, які навчалися в ньому повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.4. При реорганізації або ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

9.5. Кошти та інше майно закладу при його ліквідації не можуть бути розподілені між його працівниками та мають використовуватися лише для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

9.6. Активи закладу (кошти та інше майно) передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

9.7. Питання не врегульовані цим Статутом вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.

Секретар селищної ради І.І.Котик

Кiлькiсть переглядiв: 417

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.